HERNAN.GG

世界您好!

我正在尝试创建一个多语言博客。不仅在文本中,而且在视频格式中。第一步是将我的翻译代码设置为多种语言。我将使用此示例文本来实现此目的。如果您曾经读过这篇文章,则意味着它正在工作,您正在阅读我博客的第一个条目。请考虑检查其他条目,这些条目可能会更有趣。乌利
其他文本
bs = bs4.BeautifulSoup(post.content or "", "lxml")
elems = list[Elem]()
nodes = list[bs4.Tag]()
if head := bs.find("head"):
    nodes.extend(head.children or [])
if body := bs.find("body"):
    nodes.extend(body.children or [])